Q24 - Wypożyczalnia samoachodów w Krakowie i Katowicach

WARUNKI NAJMU

Q24 Wypożyczalnia Samochodów oddaje w najem, a Najemca bierze do płatnego użytkowania pojazd na czas określony w Umowie. Najemca zgadza się dostosować do wymogów określonych w umowie najmu i zapłacić za usługę gotówką lub za pomocą przelewu. Najemca oświadcza, iż przyjmuje niżej określone warunki najmu:

 1. Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony z kompletnym wyposażeniem, dokumentami pojazdu w miejscu wynajęcia samochodu lub w miejscu ustalonym przy wypożyczeniu pojazdu. Do wyposażenia pojazdu zaliczamy: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe.
  a) Jesli Najemca nie odbierze samochodu do 40 min od deklarowanej godziny wynajmu (chyba ze wczesniej powiadomi Q24 o zmianie czasu wynajmu) rezerwacja zostaje anulowana.
 2. Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Q24 co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu umowy. Opóźnienie w zdaniu samochodu wynoszące ponad 30 minut bez powiadomienia Q24 skutkuje pobraniem opłaty karnej w wysokosci 150zl.
 3. Niezastosowanie się Najemcy do terminu zwrotu określonego w umowie uważane będzie za samowolne, bezprawne używanie pojazdu. W takim przypadku Q24 zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o zaginięciu pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dobę używania pojazdu.
 4. Czas najmu określa się w dniach kalendarzowych, a czas trwania umowy najmu określa się w godzinach podając datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia umowy.
 5. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń a ewentualne uwagi o stanie pojazdu odnotowane muszą być w rubryce UWAGI.
 6. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
  a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów jaka podana jest w dowodzie rejestracyjnym,
  b) nie pchać pojazdu, nie holować innych pojazdów lub przyczep oraz nie brać udziału w rajdach, wyścigach lub innych zawodach,
  c) nie opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody przedstawiciela Q24 (patrz Art. 10). W przypadku opuszczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody przedstawiciela Q24. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej 5000 PLN BRUTTO oraz pokrycia wszelkich kosztów sprowadzenia pojazdu do siedziby firmy,
  d) pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie oraz jedna osoba przez nią wskazana. Jeżeli najemcą jest firma, osoba przez nią upoważniona,
  e) Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków najmu przez kierującego pojazdem,
  f) kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy co najmniej od roku,
  g) w pojeździe Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Złamanie zakazu palenia skutkuje karą umowną w wysokości 500 PLN BRUTTO,
  h) jeżeli ustanowiony jest limit kilometrów( rubryka: LIMIT KM/DOBA-150KM) to jego przekroczenie jest dodatkowo płatne: 0,55 PLN BRUTTO za każdy przekroczony kilometr;
  i) utrata dokumentów do pojazdu, która wystąpiła na skutek kradzieży lub niedbalstwa Najemcy skutkuje karą umowną w wysokości 400 PLN BRUTTO,
  j) utrata kluczyków do pojazdu która wystąpiła na skutek kradzieży lub niedbalstwa Najemcy skutkuje karą umowną w wysokości 600 PLN BRUTTO + koszt dorobienia klucza według cennika ASO producenta pojazdu,
  -w przypadku kiedy ubezpieczyciel auta będzie tego wymagać, koszty mogą wzrosnąć o wymianę wkładek zamków oraz stacyjki + koszt zakodowania nowego kluczyka.
  k) Najemca otrzymuje pojazd czysty oraz zatankowany do pełna i zwraca go w takim samym stanie. W przypadku kiedy:
  -pojazd zostanie zwrócony z niepełnym zbiornikiem paliwa Najemca pokryje koszt brakującego paliwa oraz zapłaci za usługę uzupełniania stanu paliwa 50 PLN BRUTTO,
  -pojazd zostanie zwrócony w pogorszonym stanie czystości Najemca zapłaci za umycie pojazdu 50 PLN BRUTTO.
  l)   uszkodzenia opon, żarówek, lusterek bocznych, podwozia samochodu, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta wywołane np. paleniem papierosów) nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. Q24 zaleca parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych oraz nie pozostawianie dokumentów samochodu w pojeździe.
 7. Pojazd będący przedmiotem Najmu posiada ważne ubezpieczenie OC. Najemcę obowiązują wszystkie warunki ubezpieczeniowe określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczące utraty pojazdu wraz z dokumentami.
 8. Q24 zastrzega sobie prawo do monitorowania wynajmowanych pojazdów za pomocą nadajników GPS, a Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pozycji pojazdu.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w całości w przypadku :
  a) umyślnego działania lub za powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
  b) uszkodzenia opon, felg, wnętrza pojazdu, w tym pozostawienia trwałych plam na tapicerce,
  c) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,
  d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków gdy pojazd został skradziony,
  e) ucieczki z miejsca wypadku,
  f) wyjazdu pojazdem za granicę bez zgody Q24,
  g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
  h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody i jej zgloszenia Q24 lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
 10. W przypadku kiedy Najemca chce poruszać się wypożyczonym pojazdem poza granicami Polski musi uzyskać zgodę.
 11. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy poza granicami kraju, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty holowania pojazdu do granicy Polski.
 12. Gdy zaistnieje wypadek drogowy w trakcie najmu lub inne zdarzenie losowe, kierujący wynajętym pojazdem ma obowiązek:
  a) zawiadomić Policję i inne służby ratunkowe jeżeli są ranni ( numer telefonu 112)
  b) zawiadomić niezwłocznie przedstawiciela Q24 o zaistniałej sytuacji: +48 503 663 506 lub +48 502 823 768
  c) zapisać nazwiska i adresy uczestników wypadku oraz świadków,
  d) zapisać wszystkie dane o pojazdach, w tym numery polis oraz nazwy firm ubezpieczeniowych innych pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  e) nie pozostawiać samochodu bez opieki lub zabezpieczenia po wypadku,
  f) spisać protokół powypadkowy ze szczegółowym opisem zdarzenia.
 13. Odpowiedzialność Najemcy w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, parkingowej lub kradzieżowej ogranicza do udziału własnego i wynosi dla pojazdów: -klasy A,B 500 PLN BRUTTO, -klasy C 1000 PLN BRUTTO, -klasy D 1500 PLN BRUTTO, chyba, że ustalenia umowy generalnej wynajmu stanowią inaczej. Udział własny jest płatny bezpośrednio po zakończeniu Najmu.
 14. Najemca może skorzystać z odpłatnego zniesienia udziału własnego przy wynajmie powyzej 7 dni. Koszt usługi zniesienia udziału własnego to 50 PLN BRUTTO za każdą rozpoczętą dobę najmu dla pojazdów klas od „A” do „D”. Decyzję o zniesieniu udziału własnego Najemca podjąć musi w obecności pracownika Q24 podczas przekazywania pojazdu w najem. Zgoda na zniesienie udziału własnego jest udzielana każdorazowo przez pracownika Q24 i potwierdzona jest w odpowiedniej rubryce w  Umowy Najmu. Zniesienie udziału własnego nie obejmuje uszkodzenia opon/kół oraz szyb
 15. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego prawa jazdy, Q24 zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty materialne.
 16. W przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego lub warunków umowy, Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. W rażących przypadkach Q24 zastrzega sobie możliwość zerwania umowy i odebrania pojazdu.
 17. Q24 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
 18. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do Q24.
 19. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty samochodu przez Najemcę.
 20. W przypadku gdy kaucja nie została pobrana Najemca zostanie obciążony kosztami wymieniony w Art. 19 na podstawie faktury VAT wystawionej na dane podane w Umowie.
 21. W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej Umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi wszelkie koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Q24 Kancelarię.
 22. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
 23. W przypadku odbioru samochodu w  terminie późniejszym niż planowany oraz przy wcześniejszym niż ustalony terminie zwrotu cena nie ulega zmianie.
 24. Rezerwacja jest ważna od momentu potwierdzenia dostepnosci samochodu droga elektroniczna lub telefonicznie. Firma Q24 zastrzega sobie prawo do potwierdzenia rezerwacji  w ciagu 48 godzin od zlozenia zamowienia.
 25. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  utraty kluczyków lub uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania.
 26. Wszelkie sprawy sporne dotyczące postanowień Umowy, nieuregulowane niniejszą Umową, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby firmy.           
 27. Q24 zastrzega sobie prawo do zmiany samochodu na inny niz został zarezerwany bez zmiany ceny zachowując klase samochodu lub podstawiając najemcy samochód  wyższej klasy.